Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท

Chainat Provincial Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 24-25 กันยายน 2563 นายอดิศักดิ์ จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนสำคัญระดับชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

วันที่ 24-25 กันยายน 2563  นายอดิศักดิ์ จันทรังษี  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนสำคัญระดับชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ